Vedtekter

VEDTEKTER FOR MILITÆRPOLITIFORENINGEN
Sist revidert 9. desember 2015

§ 1. NAVN
Foreningens navn er: Militærpolitiforeningen

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er på upolitisk grunnlag:

1. Å være en veteranforening for alt personell som har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet
2. Å styrke og verne vår militære enhet og å fremme forsvarsviljen
3. Å bevare våre soldatminner, kameratskapet og korpsånden, ved å avholde møter, stevner og andre arrangementer og tiltak.

§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas alt personell som har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet, og som ikke har gjort seg uverdig til opptak.

Om personell som aldri har tjenestegjort i militærpolitiet skal kunne opptas som medlemmer, avgjøres etter søknad av et enstemmig styre.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer med fire ukers varsel. På generalforsamlingen fremlegges revidert regnskap og årsberetning. Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, herunder vedtetsendringer, må være styret i hende senest tre uker før generalforsamlingen

Generalforsamlingen avgjør alle saker, bortsett fra endring av disse vedtekter og oppløsning av foreningen, med simpelt flertall. Vedtektsendring og vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Bare medlemmer som har betalt kontingent og møter personlig på generalforsamlingen har stemmerett.

§ 5. STYRET
Foreningens styre består av formann og fire styremedlemmer. De velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Det ene året velges fomann og kasserer. Det andre året velges viseformann, sekretær og femte representant til styret.

På generalforsamlingen velges også for to år av gangen to varamenn til styret, 2 revisorer og valgkomité. Alle tillitsmannsvalg er skriftlige dersom noen på generalforsamlingen krever dette.

§ 6. STYRETS PLIKTER
Styret plikter å lede foreningen i samsvar med disse vedtekter og å søke foreningens formål fremmet på beste måte. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Det plikter også å holde medlemsfortegnelsen à jour.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede og disse er enige. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling avholdes ved innkalling av styret eller krav fra minst 25 medlemmer.

§ 8. TILSLUTNING
Militærpolitiforeningen er tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund, forkortet NMKF.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.